Marci Kaufman
Marci Kaufman
VP of Administration
Jeffrey Snyder
Jeffrey Snyder
Vice President
Brian Barker
Brian Barker
Product Implementation Director
Volodymyr Mykhailyk
Volodymyr Mykhailyk
VP of Engineering
Marko Kuspis
Marko Kuspis
Ruby Engineer
Andrew Nashkolniy
Andrew Nashkolniy
Ruby Engineer
Anton Mishchuk
Anton Mishchuk
Ruby Engineer
Kateryna Shevchenko
Kate Shevchenko
HR Manager/Office Manager
Andrew Pokynboroda
Andrew Pokynboroda
Ruby Engineer
Yuriy Lavryk
Yuriy Lavryk
Ruby Engineer
Yuri Danyliak
Yuri Danyliak
Ruby Engineer
Roman Shevtsov
Roman Shevtsov
Product Manager
Oleg Svirskyi
Oleg Svirskyi
Product Manager
Victor Novitskyi
Victor Novitskyi
Ruby Engineer
Darya Kozemchuk
Darya Kozemchuk
Product Designer
Oksana Vyshynska
Oksana Vyshynska
Support Representative
Iurii Smirnov
Iurii Smirnov
Front-end Engineer
Eric Williamson
Eric Williamson
Sales Manager
Michelle Ashcraft
Michelle Ashcraft
Partnership Manager
Danylo Poluyha
Dan Polyuha
Ruby Engineer
Nate Gilpin
Nate Gilpin
Insurance Advisor
Sydnee Kozberg
Sydnee Kozberg
Director of Customer Success
Shawyawn Sekhavat
Shawyawn Sekhavat
Insurance Advisor
Oksana Podolyuk
Oksana Podolyuk
Support Representative
Rebecca Kronk
Rebecca Kronk
Client Care Specialist
Shahrzad Kojouri
Shahrzad Kojouri
VP Legal&Compliance
Lee Maliniak
Lee Maliniak
VP of Product
Taras Mysko
Taras Mysko
QA Lead
Vasyl Melnychuk
Vasyl Melnychuk
Ruby Engineer
Joe Della-Moretta
Joe Della-Moretta
Director of Training
Andy Hellard
Andy Hellard
Lead Product Manager
Jeremy Gray
Jeremy Gray
Insurance Advisor
Abbey Saddler
Abbey Saddler
Insurance Advisor
Ira Sulatska
Ira Sulatska
Recruiter
Steve Sandy
Steve Sandy
Insurance Advisor
CLOSECLOSE